Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
72/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế ngân sách
71/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2008
70/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2008
69/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn mức đóng góp với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm giáo dục Lao động - Xã hội
68/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án hỗ trợ tiền lương nghỉ việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
67/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phân loại hành chính tỉnh Vĩnh Long
66/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2008
65/2008/NQ.HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc phê chuẩn phương thức bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
64/2008/NQ-HĐND11/01/2008Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 2008
22/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về danh mục công trình và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2006
21/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006