Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 25 / 2 trang
16 /NQ-HĐND25/12/2020Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 /NQ-HĐND25/12/2020Phê chuẩn Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
13 /NQ-HĐND 25/12/2020Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện, về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
12 /NQ-HĐND25/12/2020V/v phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2021
10/NQ-HĐND25/12/2020Nghị Quyết về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
06/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp lần thứ 10, khóa XI, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
04/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
02/NQ-HĐND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2019
01/NQ-HDND21/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
15/NQ-HĐND25/12/2019Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND25/12/2019Về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình tại kỳ họp thứ 9, khóa XI, về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2019
13/NQ-HĐND25/12/2019Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
12/NQ-HĐND25/12/2019Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
10/NQ-HĐND25/12/2019Về việc quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2020
04/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
03/NQ24/07/2018Nghị quyết sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2017
02/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
01/NQ24/07/2018Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
1756/UBND-TH19/09/2016Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện
1715/UBND-KT14/09/2016Về việc tăng cường thực hiện công tác thu thuế, xử lý nợ thuế trong những tháng cuối năm 2016 trên địa bàn huyện Tam Bình