Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 264 / 14 trang
1657/QĐ-UBND15/04/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2021 của huyện Tam Bình
614/UBND-KSTTHC09/04/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính đuợc thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
616/UBND-KSTTHC09/04/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
523/UBND-KSTTHC29/03/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
517/UBND-KSTTHC29/03/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
519/UBND-KSTTHC29/03/2021Triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
518/UBND-KSTTHC29/03/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
259/UBND-KSTTHC09/03/2021Triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
221/UBND-KSTTHC05/02/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
181/UBND-KSTTHC01/02/2021 Triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
132/UBND-KSTTHC21/01/2021Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
105 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tam Bình
02 /TB-UBND14/01/2021Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Bình
104 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2020 của huyện Tam Bình
01/KH-UBND06/01/2021Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
5224 /QĐ-UBND02/11/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
2141 /UBND-KSTTHC14/12/2020Công bố danh mục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1954/UBND-KSTTHC13/11/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1953/UBND-KSTTHC13/11/2020 Về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1808/UBND-KSTTHC16/10/2020phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
ipv6 ready