Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
123
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 48 / 3 trang
NQ-01 - HDND03/08/2017Nghị Quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Bình Minh
13/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Dân tộc thị xã Bình Minh
12/2013/QĐ-UBND13/10/2015Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý Đô thị thị xã Bình Minh
11/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bình Minh
10/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Minh
09/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp thị xã Bình Minh
08/2013/QĐ-UBND 13/10/2015Về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh