Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
123
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 48 / 3 trang
15/01/2020DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
BC14/07/2020QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
BC14/07/2020DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 THỊ XÃ BÌNH MINH SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
84/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh
83/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
82/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Bình Minh năm 2019
81/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020
80/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn điều chỉnh chỉ tiêu xã hội Nghị quyết số 110/NQ-HĐND, ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
79/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
78/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
77/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
67/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/09/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh ban hành
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2018
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018
NQ28/12/2017NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
ipv6 ready