Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 114 / 6 trang
BC17/10/2019BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng và Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2019
QĐ-225803/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc c n thủ tục h nh ch nh thuộc thẩm qu ền iải qu t củ Sở Văn hó , Thể th o v Du lịch tỉnh Vĩnh Lon
QĐ-225903/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219526/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219426/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-214620/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212716/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dƣỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212616/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212516/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-212416/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-252016/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bình Minh
QĐ-203305/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
QĐ-206407/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-205707/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204206/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-204106/08/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202405/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-202205/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long