Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 7643 / 383 trang
41/2006/NQ.HĐND07/12/2006Phê chuẩn về định mức phân bổ ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010
40/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê chuẩn thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
39/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006 - 2010
38/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về Phê chuẩn danh mục công trình khai thác quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng của Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010
37/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương - ổn định từ năm 2007 - 2010
36/2006/NQ.HĐND13/07/2006V/v Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005
35/2006/NQ.HĐND13/07/2006Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.
30/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2006
29/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2006
28/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc phê duyệt chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao
27/2006/NQ.HĐND16/02/2006V/v Quy định chế độ chi đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
26/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long
25/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
24/2006/NQ.HĐND16/02/2006Về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2006
23/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm (2006 - 2010) của Tỉnh Vĩnh Long
2535/2006/QĐ-UBND15/12/2006 V/v Quy định giá các loại đất
16/CT-UBND25/12/2006Chỉ thị về phát triển ngành gốm VL
02/CT-UBND25/03/2008Chỉ thị về việc cấm xe ba gác máy lưu hành trong nội thị và quốc lộ theo Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008
54/2007/NQ-HĐND12/07/2007Nghị quyết về định hướng đầu tư, danh mục công trình XDCB chủ yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 -2009
50/2007/NQ-HĐND25/01/2007Về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007