Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2396 / 120 trang
202/BC-UBND06/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
176/BC-UBND07/11/2017Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
171/BC-UBND30/10/2017Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch CCHC năm 2018
158/BC-UBND11/10/2017Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017
134/BC-UBND01/09/2017Thực hiện CCHC quí III và Kế hoạch CCHC quí IV năm 2017
119/BC-UBND04/08/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 7 năm 2017
96/BC-UBND11/07/2017BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
86/BC-UBND26/06/2017Tình hình triển khai quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh, việc thực hiện công văn số 564/BNV-TCBC ngày 09/2/2017 của Bộ Nội vụ
76/UBND07/06/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 05/2017
67/BC-UBND24/05/2017Báo cáo thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm và Kế hoạch CCHC 06 tháng cuối năm 2017
64/BC-UBND18/05/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH, quốc phòng - an ninh tháng 04/2017
24/BC-UBND06/03/2017Thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước quí I và Kế hoạch CCHC quí II năm 2017
23/BC-UBND03/03/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017
1740/UBND-TH20/11/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính
1681 /UBND-NC 09/11/2017công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
1728/UBND-NC17/11/2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
26 /2017/QĐ-UBND24/11/2017Về việc sửa đổi khoản 1,2, Điều 6 của quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25 /2017/QĐ-UBND23/11/2017Ban hành Quy chế Phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
284/BC-UBND03/11/2017Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2017
260 /BC-UBND05/10/2017Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017