Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2396 / 120 trang
119/NQ-HĐND 06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
129/2018/NQ-HĐND 06/07/2018Nghị quyết Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 - 2019
09 /2018/QĐ-UBND24/07/2018Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
118/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
117/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
116/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Longđến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
115/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
114/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
113/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
112/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
111/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay ODA Chính phủ Áo để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
110/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay ODA Chính phủ Áo để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
109/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long
108/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
107/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
106/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc điều chỉnh,bổ sung Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
105/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về quyết định giao biên chế công chức, biên chế hội, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Vĩnh Long năm 2018
104/NQ-HĐND06/07/2018Nghị quyết Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
103/NQ-HĐND05/07/2018Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
102/NQ-HĐND05/07/2018Nghị quyết Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021