Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 2894 / 145 trang
148/NQ-HĐND13/12/2018Về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ngân sách Trung ương
147/NQ-HĐND13/12/2018Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
146/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08
145/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
144/NQ-HĐND13/12/2018Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
142/NQ-HĐND11/12/2018Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
141/NQ-HĐND11/12/2018Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
140/NQ-HĐND10/12/2018Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
139/NQ-HĐND10/12/2018Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
526/TB-UBND18/12/2018Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Dương Lịch năm 2019
73/tb13/12/2018về việc xét tuyển vien chức theo hình thức đặc biệt năm 2018
332/BC-UBND07/12/2018Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
6910/qd07/12/2018về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội người cao tuổi năm 2018
6909/qd07/12/2018về việc tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018
327/BC-UBND04/12/2018Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2018
21 /2018/QĐ-UBND04/12/2018Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh
298/bc27/11/2018về việc tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
297/bc27/11/2018về việc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2018
6688/qd29/11/2018Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở bờ bao Kênh Xáng, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (đoạn Trường Tiểu học Lục Sĩ Thành A)
47/BC-PLĐTBXH17/09/2018Báo cáo thống kê lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nhưng gặp khó khăn về chi phí ban đầu