Điều chỉnh, bổ sung điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2802/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2018
Ngày có hiệu lực 24/12/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Điều chỉnh, bổ sung điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2802-QD UBT DIEU CHINH KHV 2018.pdf