Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 101/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/02/2018
Ngày có hiệu lực 01/02/2018
Người ký Trương Văn Sáu
Trích yếu Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Nghị quyết
Văn Bản Khác
  • Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh
  • Ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốnsự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốnngân sách Nhà nước
  • Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
  • Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Về việc đặt tên trường THPT Phan Văn Đáng