Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 837 / 42 trang
202/BC-UBND06/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
176/BC-UBND07/11/2017Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
171/BC-UBND30/10/2017Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch CCHC năm 2018
158/BC-UBND11/10/2017Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017
134/BC-UBND01/09/2017Thực hiện CCHC quí III và Kế hoạch CCHC quí IV năm 2017
119/BC-UBND04/08/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 7 năm 2017
96/BC-UBND11/07/2017BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
86/BC-UBND26/06/2017Tình hình triển khai quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh, việc thực hiện công văn số 564/BNV-TCBC ngày 09/2/2017 của Bộ Nội vụ
76/UBND07/06/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 05/2017
67/BC-UBND24/05/2017Báo cáo thực hiện CCHC 06 tháng đầu năm và Kế hoạch CCHC 06 tháng cuối năm 2017
64/BC-UBND18/05/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH, quốc phòng - an ninh tháng 04/2017
24/BC-UBND06/03/2017Thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước quí I và Kế hoạch CCHC quí II năm 2017
23/BC-UBND03/03/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017
1740/UBND-TH20/11/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính
1681 /UBND-NC 09/11/2017công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
1728/UBND-NC17/11/2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
284/BC-UBND03/11/2017Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2017
260 /BC-UBND05/10/2017Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 và những nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2017
219 /BC-UBND01/09/2017Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 08/2017
189 /BC-UBND31/07/2017Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2017