Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 237 / 12 trang
146/BC-UBND06/08/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018
121/BC-UBND29/06/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
96/BC-UBND05/06/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018
65/BC-UBND11/04/2018BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2018
41/BC-UBND12/03/2018BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2018
04/TB-TCKH16/04/2018V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quí 1 năm 2018 của huyện Vũng Liêm
56/BC-UBND29/03/2018Kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ
41 /BC-UBND12/03/2018Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2018
25/BC-UBND06/02/2018Tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (Tính đến ngày 06/02/2018)
213/BC-UBND19/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 - Kế hoạch 2018
289/QĐ-UBND15/01/2018Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
202/BC-UBND06/12/2017Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2018
176/BC-UBND07/11/2017Tình hình thực hiện cơ chế một cửa hiện đại cấp huyện
171/BC-UBND30/10/2017Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch CCHC năm 2018
158/BC-UBND11/10/2017Tình hình KTXH, đảm bảo an ninh quốc phòng quí III, 9 tháng và Kế hoạch quí IV năm 2017
134/BC-UBND01/09/2017Thực hiện CCHC quí III và Kế hoạch CCHC quí IV năm 2017
119/BC-UBND04/08/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH tháng 7 năm 2017
96/BC-UBND11/07/2017BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
86/BC-UBND26/06/2017Tình hình triển khai quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh, việc thực hiện công văn số 564/BNV-TCBC ngày 09/2/2017 của Bộ Nội vụ
76/UBND07/06/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 05/2017