Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
1
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 11 / 1 trang
04/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
03/NQ24/07/2018Nghị quyết sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2017
02/NQ24/07/2018Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
01/NQ24/07/2018Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2018
1756/UBND-TH19/09/2016Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện
1715/UBND-KT14/09/2016Về việc tăng cường thực hiện công tác thu thuế, xử lý nợ thuế trong những tháng cuối năm 2016 trên địa bàn huyện Tam Bình
1878/QĐ-UBND01/08/2016Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
13/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về việc phê chuẩn thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND04/07/2016Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021