Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1052 / 53 trang
28/2015/QĐ-UBND11/12/2015Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
27 /2015/QĐ - UBND14/12/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
17 /CT-UBND 01/12/2015Về việc Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh
16/CT-UBND27/11/2015Về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2/2015
26 /2015/QĐ-UBND20/11/2015Về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25 /2015/QĐ-UBND20/11/2015Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/2015/QĐ-UBND18/11/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long
23 /2015/QĐ-UBND11/11/2015Về việc quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
15/CT-UBND20/10/2015Về tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế
22 /2015/QĐ-UBND28/10/2015Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng khoản thu cấp biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20 /2015/QĐ-UBND08/10/2015Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long
21 /2015/QĐ-UBND12/10/2015Ban hành Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
19 /2015/QĐ-UBND06/10/2015Quy định quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 -2020
14 /CT-UBND01/10/2015Về việc đẩy mạnh thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
18 /2015/QĐ-UBND14/09/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
17/2015/QĐ-UBND14/09/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
13 /CT-UBND27/08/2015Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
14 /2015/QĐ-UBND04/08/2015Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /2015/QĐ-UBND10/08/2015Về việc quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
15 /2015/QĐ-UBND07/08/2015Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long