Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1079 / 54 trang
19 /2018/QĐ-UBND29/10/2018Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
18/2018/QĐ-UBND26/10/2018Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16 /2018/QĐ-UBND03/10/2018Quyết định Ban hành quy định tiêu chí phân loại ấp,khóm, khu trên địa bàn tỉnh
26/09/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
15 /2018/QĐ-UBND11/09/2018Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14 /2018/QĐ-UBND24/08/2018Về việc thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13 /2018/QĐ-UBND06/09/2018Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnhVĩnh Long
12 /2018/QĐ-UBND16/08/2018Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/2018/QĐ-UBND 13/08/2018Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /2018/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định số 11 /2018/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh LongBan hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10 /2018/QĐ-UBND10/08/2018Quyết định số 10 /2018/QĐ-UBND, ngày 10 thán 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
09 /2018/QĐ-UBND24/07/2018Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
08/2018/QĐ-UBND 06 /2018/QĐ26/06/2018Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
07/2018/QĐ-UBND 06 /2018/QĐ16/04/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh
06 /2018/QĐ-UBND 06 /2018/Q30/03/2018Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định tại Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017
04/05/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
05 /2018/QĐ-UBND06/03/2018Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04 /2018/QĐ-UBND02/03/2018Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
03 /2018/QĐ-UBND02/03/2018Ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02 /2018/QĐ-UBND07/02/2018Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít