Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1089 / 55 trang
2801/QĐ-UBND24/12/2018Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
09/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long
02/2019/QĐ-UBND07/01/2019Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
2803/QĐ-UBND24/12/2018Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019
2802/QĐ-UBND24/12/2018Điều chỉnh, bổ sung điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018
01/2019/QĐ-UBND04/01/2019Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/2018/QĐ-UBND21/12/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dântỉnh
23/2018/QĐ-UBND19/12/2018Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh
21 /2018/QĐ-UBND04/12/2018Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND, ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh
20/2018/QĐ-UBND20/11/2018Ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốnsự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốnngân sách Nhà nước
19 /2018/QĐ-UBND29/10/2018Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh
18/2018/QĐ-UBND26/10/2018Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16 /2018/QĐ-UBND03/10/2018Quyết định Ban hành quy định tiêu chí phân loại ấp,khóm, khu trên địa bàn tỉnh
26/09/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
15 /2018/QĐ-UBND11/09/2018Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14 /2018/QĐ-UBND24/08/2018Về việc thu chi phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
13 /2018/QĐ-UBND06/09/2018Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnhVĩnh Long
12 /2018/QĐ-UBND16/08/2018Ban hành quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11/2018/QĐ-UBND 13/08/2018Quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11 /2018/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định số 11 /2018/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh LongBan hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long