Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1064 / 54 trang
04/05/2018QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
05 /2018/QĐ-UBND06/03/2018Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND, ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
04 /2018/QĐ-UBND02/03/2018Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
03 /2018/QĐ-UBND02/03/2018Ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
02 /2018/QĐ-UBND07/02/2018Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít
01 /2018/QĐ-UBND31/01/2018Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
31 /2017/QĐ-UBND27/12/2017Bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức phụ thu dịch vụ chạy thận nhân tạo ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
30 /2017/QĐ-UBND27/12/2017Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân
29 /2017/QĐ-UBND27/12/2017Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh
28 /2017/QĐ-UBND20/12/2017Sửa đổi một số điều của Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh
26 /2017/QĐ-UBND24/11/2017Về việc sửa đổi khoản 1,2, Điều 6 của quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25 /2017/QĐ-UBND23/11/2017Ban hành Quy chế Phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
24 /2017/QĐ-UBND30/08/2017Ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh
23 /2017/QĐ-UBND25/08/2017Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
22 /2017/QĐ-UBND17/08/2017Ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
21/2017/QĐ-UBND16/08/2017Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
19 /2017/QĐ-UBND03/08/2017Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.
18 /2017/QĐ-UBND28/07/2017Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/2017/QĐ-UBND17/07/2017Quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16 /2017/QĐ-UBND30/06/2017Bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ.UBND ngày 13/09/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm