Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
03/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
02/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
01/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
34/2002/NQ.HĐND K626/07/2002Về Phê duyệt Kế hoạch phổ cập giáo dục Trung học cơ sở giai đoạn 2002 - 2005.
33/2002/NQ.HĐND K625/07/2002V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2001.
32/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ 2001 - 2005.
31/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2005.
30/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2002.
29/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Phê duyệt chiến lượt dân số năm 2001 - 2010 tỉnh Vĩnh Long.
28/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Phê duyệt Chương trình hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2005.
27/2002/NQ.HĐND K6 18/01/2002Về Phê duyệt Qui định tạm thời về chính sách trợ cấp cho cán bộ - công chức đi học và cán bộ - công chức luân chuyển tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long
26/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Việc thực hiện Chương trình thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
25/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Chương trình Nhà ở và phát triển mạng lưới đô thị giai đoạn 2001 - 2005.
24/2002/NQ.HĐND K618/01/2002V/v Thực hiện Chương trình giống nông nghiệp giai đoạn 2001 - 2005.
23/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2002.
22/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
21/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Dự toán Ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 tỉnh Vĩnh Long.
20/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2002.
58/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Phê duyệt phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2004 cho các ngành và UBND các huyện, thị xã.
57/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2004.