Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
95/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi khoản I phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ- HĐND ngày 16/02/2006 "về quy định chính sách trợ cấp đối với Cán bộ, công chức đi học và Cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - Tỉnh Vĩnh long"
94/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi phần II phụ lục kèm theo Nghị quyết số:25/2006/NQ-HĐND ngày 16/02/2006 của HĐND tỉnh về quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí đối cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
93/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc phê chuẩn bổ sung mới 21 danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; của Nghị quyết số: 75/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
92/2008/NQ-HĐND 11/12/2008"Về bổ sung Nghị quyết số: 47/2007/NQ-HĐND Ngày 25/01/2007 “phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”
91/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc sửa đổi tiết 3 mục 1 và mục 2 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 7/2006/NQ-HĐND ngày 13/07/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá II "về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương, giai đoạn 2007 - 2010 "
89/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
88/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
51/1993/NQ.HĐN26/10/1993Về Dân số và kế hoạch hóa gia đình.
59/1998/NQ-HĐND K623/07/1998V/v bãi bỏ một đoạn trong Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Bình Minh.
58/1998/NQ.HĐND K523/07/1998Về Phương án thực hiện Nghị định 09/1998/NĐ.CP và chế độ cho ấp được qui định trong "Quy chế dân chủ ở xã" của Chính Phủ.
57/1998/NQ.HĐND K523/07/1998V/v thực hiện cải cách một bước nền hành chính Nhà nước ở tỉnh Vĩnh Long năm 1998 - 2000.
56/1998/NQ.HĐND K523/07/1998V/v Phê chuẩn quyết toán Ngân sách tỉnh Vĩnh Long năm 1997.
55/1998/NQ.NĐND K5 23/07/1998V/v Phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
52/HĐND.K523/07/1998Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh.
54/1998/NQ.HĐND K523/07/1998V/v Phụ thu vào gía nước tạo nguồn vốn hỗ trợ cho việc cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước ở Thị xã và các Thị trấn trong tỉnh Vĩnh Long.
53/1998/NQ.HĐND K523/01/1998V/v Đánh giá thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 1998.
17/1998/NQ.HĐND K523/01/1998Về Chương trình hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 1997 - 2000.
16/1998/NQ.HĐND K523/01/1998Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
15/1998/NQ.HĐND K523/01/1998Về Khoa học và Công nghệ năm 2000.
14/1998/NQ.HĐND K523/01/1998Về Chấn chỉnh công tác quản lý điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.