Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
113/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2010 - 2011 và danh mục công trình 2012.
112/2009/NQ-HĐND12/10/2009Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
111/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND, ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
110/2009/NQ-HĐND12/10/2009Về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2010, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2010, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010.
107/2009/NQ-HĐND12/10/2009V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2010
109/2009/NQ-HĐND12/10/2009V/v phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008
108/2009/NQ-HĐND12/10/2009Mức thu lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh VL
106/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về cây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
105/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
104/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
103/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 (phần vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009, bố trí vốn vay Kho bạc NN 2009 cho các công trình trọng điểm)
102/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
03/2010/QĐ-UBND13/01/2010Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.
90/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2009 phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2009, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009
101/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2009
100/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2009
99/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
98/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
97/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và Quyết định biên chế sự nghiệp năm 2009
96/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2002/NQ- HĐND Khoá 6 ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh khoá VI về phê duyệt chiến lược dân số năm 2001- 2010 tỉnh Vĩnh Long.