Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
136/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/NQ-HĐND10/12/2010V/v dự tóan NSNN ; phương án pâhn bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2011; kế họach vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011
134/2010/NQ-HĐND10/12/2010Ban hành các nguyên tắc , tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đọan 2011-2015
133/2010/NQ-HĐND10/12/2010Phê chuẩn định mức phân bổ dự tóan chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đọan 2011-2015
132/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chínhq uyền địa phương, ổn định từ năm 2011-2015
131/NQ-HĐND10/12/2010V/v phê chuẩn quyết tóan thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết tóan chi ngân sách địa phương năm 2009
130/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2011
126/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011.
125/NQ-HĐND09/07/2010Về việc sử dụng các nguồn vượt thu để thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
124/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
120/NQ-HĐND09/07/2010V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết KT-XH, QP-AN năm 2010
121/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phê chuẩn mức thu phí, chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
122/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
123/NQ-HĐND09/07/2010Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các đơn vị tỉnh Vĩnh Long
119/2009/NQ-HĐND12/10/2009về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2010.
118//NQ-HĐND12/10/2009Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2010
117/2009/NQ-HĐND12/10/2009thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.
116/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc điều chỉnh Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND, ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản I phụ lục kèm theo Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND, ngày 16/02/2006 về quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long.
115/2009/NQ-HĐND12/10/2009quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm.
114/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010.