Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
07/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII,nhiệm kỳ 2011-2016
06/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
05/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
04/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
01/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
02/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
03/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
151/NQ-HĐND15/03/2011về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
150/NQ-HĐND15/03/2011V/v phân bổ biên chế công chức và bổ sung biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2011
149/2011/NQ-HĐND15/03/2011Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND Về quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người họat động không chuyên trách ở Xã -Phường -Thị trấn và Ấp Khóm
139/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2007/ND.HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
147/NQ-HĐND10/12/2010V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long , khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011
145/NQ-HĐND10/12/2010Về chương trình họat động giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2011
144/NQ-HĐND10/12/2010V/v chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2011
143/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v quy định một số chế độ , định mức chi tiêu tài chính phục vụ họat động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Long
142/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v tổng biên chế sự nghiệp năm 2011
141/NQ-HĐND10/12/2010V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện Tam Bình, Trà Ôn và Bình Minh
140/2010/NQ-HĐND10/12/2010Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
138/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh họat trên địa bàn tỉnh
137/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập