Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
79/2013/NQ-HĐND05/12/2013Về Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - Kế hoạch hóa gia đình, kiêm cộng tác viên phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
78/2013/NQ-HĐND05/12/2013Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
74/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.
73/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
71/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
66/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015
65/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về bổ sung điểm a, khỏan 4 điều 1 của Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
63/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
62/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi tuyển lớp 10 huyên, lớp 10 phổ thông, lớp 10 nội trú, lớp 10 năng khiếu thể dục thể thao, thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.
61/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về bổ sung điểm 1 và điểm 2 khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh
60/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Phê duyệt mức đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội
15/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung mục D Điều 1, của phụ lục kèm theo Nghị quyết số135/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp lần thứ 19 về kế hoạch vốn, đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011.
13/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung đoạn 02 phần IV Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 115/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17; Quy định về mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức ấp, khóm
14/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Quy định mức học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, trung cấp nghề trên của tỉnh Vĩnh Long, từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015.
11/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Công an xã
10/2011/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
09/NQ-HĐND28/07/2011Nghị quyết Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011
08/NQ-HĐND20/06/2011Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2011 - 2016