Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 286 / 15 trang
56/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt Chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
55/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Chấp thuận cho UBND tỉnh bảo lãnh vay vốn để chi trả đền bù giải tỏa dự án tuyến dân cư và tuyến công nghiệp Cổ Chiên, khu Công nghiệp Hòa Phú huyện Long Hồ.
54/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Điều chỉnh Nghị quyết số 15/2001/NQ.HĐND K6 ngày 28/6/2001 (Tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn.)
53/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Bổ sung Nghị quyết số 45/2003/NQ.HĐND K6 ngày 27/6/2003 của HĐND tỉnh về mức thu phí bến bãi và mức thu các loại phí khác có trong danh mục thuộc thẩm quyền của HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
52/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Bổ sung Nghị quyết số 44/2003/NQ.HĐND K6 ngày 27/6/2003 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2004 - 2006.
51/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt phương án phân bổ và phân bổ chi tiết Ngân sách địa phương năm 2004.
50/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt định mức phân bổ Ngân sách địa phương ổn định từ 2004 - 2006.
49/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2004.
48/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2004
47/2003/NQ.HĐND K6 27/06/2003V/v Điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003.
46/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt tạm ứng 30% quỹ dự trữ tài chính địa phương, chi cho giải toả đền bù khu công nghiệp Hòa Phú.
45/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt danh mục và mức thu một số loại phí thuộc thẫm quyền HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
44/2003/NQ.HĐND K627/06/2003V/v Phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2004 - 2006.
43/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2002.
42/2003/NQ.HĐND K627/06/2003V/v Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2003.
41/2003/NQ.HĐND K609/01/2003V/v Sửa đổi điều II của Nghị quyết số 15/2001/NQ.HĐND ngày 26/8/2001 của Hội đồng Nhân dân khóa VI.
40/2003/NQ.HĐND K609/01/2003V/v Bỏ phụ thu tiền điện.
43/2006/NQ.HĐND14/12/2006Phê chuẩn bổ sung Nghị quyết số: 37/2006/NQ.HĐND ngày 13/07/2006 "về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010
63/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết phê chuẩn bảng giá đất 2008
01/2004/NQ-HĐND K724/05/2004Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long