Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 346 / 18 trang
161/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
160/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
159/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
158/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành quy địnhmột số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
156/NQ-HĐND13/12/2018Ban hành quy định mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
155/NQ-HĐND13/12/2018Quy định mức chi thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
154/NQ-HĐND13/12/2018Quy định nội dung, mức chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
153/NQ-HĐND13/12/2018Quy địnhmức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
152/NQ-HĐND13/12/2018Về việc quyết định giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh
148/NQ-HĐND13/12/2018Về việc thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn ngân sách Trung ương
147/NQ-HĐND13/12/2018Về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh
146/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08
145/NQ-HĐND13/12/2018Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
144/NQ-HĐND13/12/2018Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
142/NQ-HĐND11/12/2018Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
141/NQ-HĐND11/12/2018Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
140/NQ-HĐND10/12/2018Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
139/NQ-HĐND10/12/2018Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
138/NQ-HĐND13/10/2018Về việc đặt tên trường THPT Phan Văn Đáng
137/NQ-HĐND13/10/2018Đổi tên trường học trên địa bàn Thị xã Bình Minh