Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
301/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Nguyễn Văn Khanh, tách thửa số 64, thuộc tờ bản đồ số 11.
300/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Trần Quốc Dũng, tách thửa số 63, thuộc tờ bản đồ số 11
299/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Trần Ngọc Quý và Trần Thị Kim Xuyến, tách thửa số 74
1763/QĐ-UBND05/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp 3 – Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm của bà Trương Thị Cúc, tách thửa số 3005(326), thuộc tờ bản đồ số 11(6)
1762/QĐ-UBND05/08/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Nhà Văn hóa, thể thao cụm ấp 3 – Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm của bà Trương Thị Cúc
1430/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
308/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Trần Duy Ích
1428/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
307/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Lê Văn Thanh và Võ Thị Bé
306/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Trần Văn Thổ
1427/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
305/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Trần Kim Long
304/QĐ-UBND30/01/2019 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân của ông(bà) Nguyễn Văn Sánh và Trần Ngọc Thủy
303/QĐ-UBND30/01/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Đê bao sông Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Cống hở Gò Ân
1250/QĐ-UBND31/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Tiểu học Trung Nghĩa A, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-225803/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc c n thủ tục h nh ch nh thuộc thẩm qu ền iải qu t củ Sở Văn hó , Thể th o v Du lịch tỉnh Vĩnh Lon
QĐ-225903/09/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219526/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-219426/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
QĐ-214620/08/2019QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long