Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
2098/2006/QĐ-UBND23/10/2006Ban hành quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.
1127/2001/QĐ.UBT08/05/2001V/v: Ban hành quy định về tái định cư tập trung và tái định cư phân tán.
08/2006/CT-UBND24/05/2006Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và quản lý đô thị, xử lý vi phạm theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP, ngày 26/5/2004 của Chính phủ và Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg, ngày 28/02/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ
02/2007/QĐ-UBND29/01/2007Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình
05/2007/QĐ-UBND13/03/2007Ban hành quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và nợ đọng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
06/2007/QĐ-UBND13/03/2007Ban hành ''Quy định về trình tự thủ tục, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
22/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về danh mục công trình và vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2006
02/CT-UBND17/01/2007Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2007
03/CT-UBND29/01/2007Về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2007
05/CT-UBND09/03/2007V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2007 trong khu vực phòng thủ tỉnh
21/2006/NQ-HĐND16/02/2006Về việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2006
15/CT-UBND09/11/2006Về đẩy mạnh các biện pháp phòng trị dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa và bảo đảm sản xuất cho vụ lúa Đông Xuân 2006-2007 đạt thắng lợi.
02/CT-UBND20/02/2006V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2006 trong khu vực phòng thủ tỉnh
03/CT-UBND27/03/2006V/v: Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
04/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
05/CT-UBND04/04/2006Về việc tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh tòan diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh trong tình hình mới.
06/CT-UBND18/05/2006Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ VIII
07/CT-UBND22/05/2006Về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.
09/CT-UBND05/07/2006Về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
10/CT-UBND20/07/2006V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2006/TT-VPCP đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh