Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
13/bc25/01/2019Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tháng 01 năm 2019 theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
12/qd25/01/2019TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 01/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2019
240/QĐ-UBND24/01/2019Về việc giao đất và công nhận quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
239/QĐ-UBND24/01/2019Về việc thu hồi 9.835,8m2 đất, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn
238/QĐ-UBND24/01/2019Về việc giao 1.178m2 đất tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm cho UBND Vũng Liêm quản lý
237/QĐ-UBND24/01/2019Về việc thu hồi 1.178m2 đất tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm
236/QĐ-UBND24/01/2019Về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Long Hồ thuê 39,2m2 đất tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ
235/QĐ-UBND24/01/2019Về việc thu hồi 39,2m2 đất tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố mới, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Báo cáo23/01/2019THÔNG BÁO Kết quả đánh giá và bình xét thi đua về tình hình thực hiện “Tin học hóa quản lý” năm 2018
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
23/01/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long