Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3394 / 170 trang
100713/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Cống hở Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm của ông(bà) Lê Ngọc Phước và Nguyễn Thị Kim Thi, thửa số 21, thuộc tờ bản đồ số 4.
1/QĐ-UBND13/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Cống hở Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm của ông(bà) Lê Ngọc Phước và Nguyễn Thị Kim Thi, thửa số 39-3, thuộc tờ bản đồ số 4
1010/QĐ-UBND13/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Cống hở Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm của ông(bà) Nguyễn Văn Thu và Trần Thị Lùng, thửa số 50-1, thuộc tờ bản đồ số 4.
1011/QĐ-UBND13/05/2019Thu hồi đất để xây dựng công trình Cống hở Trung Trạch, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
720/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Dương Văn Hai và Nguyễn Thị Cúc, tách thửa số 284, thuộc tờ bản đồ số 19
721/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Dương Văn Hai và Nguyễn Thị Cúc, tách thửa số 83, thuộc tờ bản đồ số 19
723/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Dương Thành Cận, tách thửa số 283, thuộc tờ bản đồ số 19. Đấ
722/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Phùng Văn Đức, tách thửa số 84, thuộc tờ bản đồ số 19.
722/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Phùng Văn Đức, tách thửa số 84, thuộc tờ bản đồ số 19. Đ
724/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Nguyễn Văn Phước, tách thửa số 199, thuộc tờ bản đồ số 19. Đấ
725/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Nguyễn Vũ Sơn, tách thửa số 288, thuộc tờ bản đồ số 19
726/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Nguyễn Văn Phước, tách thửa số 100-1, thuộc tờ bản đồ số 19
727/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Nguyễn Văn Phước, tách thửa số 100-2, thuộc tờ bản đồ số 19.
02/ĐA-UBND22/08/2019Về việc đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri Đề án tóm tắt thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
714/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Phùng Thị Xiêm, tách thửa số 60-2, thuộc tờ bản đồ số 19.
715/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Phùng Thị Xiêm, tách thửa số 60-1, thuộc tờ bản đồ số 19.
716/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Dương Văn Hết, tách thửa số 59, thuộc tờ bản đồ số 19.
717/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình của ông(bà) Dương Thành Lòng, thửa số 58, thuộc tờ bản đồ số 19
718/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình ông(bà) Dương Thành Lòng, tách thửa số 57, thuộc tờ bản đồ số 19.
719/QĐ-UBND02/04/2019Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình. Hạng mục: Cống hở Vàm Thái Bình