Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2705/UBND-NC
Ngày ban hành 02/12/2016
Người ký Trần Văn Dũng
Trích yếu Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Công văn
Văn Bản Khác
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 14/02/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020
  • Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nƣớc huyện Tam Bình năm 2017
  • Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Tam Bình
  • Ban hành Chương trình hành động thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  • V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh