Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1046 / 53 trang
32/2016/QĐ-UBND29/09/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
31/2016/QĐ-UBND19/09/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
30/2016/QĐ-UBND19/08/2016Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
29/2016/QĐ-UBND17/07/2016Ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công
28/2016/QĐ-UBND14/07/2016Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
21/2016/QĐ-UBND30/06/2016Ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định cơ quan kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, thực phẩm nông lâm thủy sản và phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
26/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
25/2016/QĐ-UBND12/07/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
24/2016/QĐ-UBND12/07/2016Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
23/2016/QĐ-UBND06/07/2016Ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
22/2016/QĐ-UBND04/07/2016Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20/2016/QĐ-UBND14/06/2016Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
19/2016/QĐ-UBND13/06/2016Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
18/2016/QĐ-UBND03/06/2016Ðính chính Quyết định số 11/2016/QÐ-UBND, ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long
19/CT-UBND31/05/2016Về tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
18/CT-UBND27/05/2016Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17/CT-UBND24/05/2016Về việc thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
17/2016/QĐ-UBND19/05/2016Sửa đổi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/CT-UBND17/05/2016Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long