Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
29/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Phê duyệt chiến lượt dân số năm 2001 - 2010 tỉnh Vĩnh Long.
28/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Phê duyệt Chương trình hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2005.
27/2002/NQ.HĐND K6 18/01/2002Về Phê duyệt Qui định tạm thời về chính sách trợ cấp cho cán bộ - công chức đi học và cán bộ - công chức luân chuyển tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long
26/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Việc thực hiện Chương trình thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
25/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Chương trình Nhà ở và phát triển mạng lưới đô thị giai đoạn 2001 - 2005.
24/2002/NQ.HĐND K618/01/2002V/v Thực hiện Chương trình giống nông nghiệp giai đoạn 2001 - 2005.
23/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2002.
22/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2001 - 2005.
21/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Dự toán Ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 tỉnh Vĩnh Long.
20/2002/NQ.HĐND K618/01/2002Về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2002.
58/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Phê duyệt phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2004 cho các ngành và UBND các huyện, thị xã.
57/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2004.
56/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt Chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
55/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Chấp thuận cho UBND tỉnh bảo lãnh vay vốn để chi trả đền bù giải tỏa dự án tuyến dân cư và tuyến công nghiệp Cổ Chiên, khu Công nghiệp Hòa Phú huyện Long Hồ.
54/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Điều chỉnh Nghị quyết số 15/2001/NQ.HĐND K6 ngày 28/6/2001 (Tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn.)
53/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Bổ sung Nghị quyết số 45/2003/NQ.HĐND K6 ngày 27/6/2003 của HĐND tỉnh về mức thu phí bến bãi và mức thu các loại phí khác có trong danh mục thuộc thẩm quyền của HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
52/2003/NQ.HĐND K618/12/2003V/v Bổ sung Nghị quyết số 44/2003/NQ.HĐND K6 ngày 27/6/2003 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2004 - 2006.
51/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt phương án phân bổ và phân bổ chi tiết Ngân sách địa phương năm 2004.
50/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt định mức phân bổ Ngân sách địa phương ổn định từ 2004 - 2006.
49/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Phê duyệt dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2004.