Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
17/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về Phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2010.
16/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 - 2005.
15/2001/NQ.HĐND K628/06/2001V/v tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất ngành giáo dục.
14/2001/NQ.HĐND K628/06/2001V/v Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2000.
13/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2001.
12/2001/NQ.HĐND K608/02/2001Về kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh long.
11/2001/NQ.HĐND K608/02/2001Về dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2001
10/2001/NQ.HĐND K608/02/2001Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2001.
07/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
06/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
05/2001/NQ.HĐND K628/06/2001việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
04/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
03/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
02/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
01/2001/NQ.HĐND K628/06/2001Về việc cho thôi chức Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999 - 2004
34/2002/NQ.HĐND K626/07/2002Về Phê duyệt Kế hoạch phổ cập giáo dục Trung học cơ sở giai đoạn 2002 - 2005.
33/2002/NQ.HĐND K625/07/2002V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2001.
32/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ 2001 - 2005.
31/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2005.
30/2002/NQ.HĐND K625/07/2002Về Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2002.