Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
105/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
104/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
103/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 (phần vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009, bố trí vốn vay Kho bạc NN 2009 cho các công trình trọng điểm)
102/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009
03/2010/QĐ-UBND13/01/2010Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.
90/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2009 phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2009, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009
101/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2009
100/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2009
99/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
98/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
97/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và Quyết định biên chế sự nghiệp năm 2009
96/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2002/NQ- HĐND Khoá 6 ngày 18/01/2002 của HĐND tỉnh khoá VI về phê duyệt chiến lược dân số năm 2001- 2010 tỉnh Vĩnh Long.
95/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi khoản I phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 26/NQ- HĐND ngày 16/02/2006 "về quy định chính sách trợ cấp đối với Cán bộ, công chức đi học và Cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - Tỉnh Vĩnh long"
94/2008/NQ-HĐND 11/12/2008Về việc sửa đổi phần II phụ lục kèm theo Nghị quyết số:25/2006/NQ-HĐND ngày 16/02/2006 của HĐND tỉnh về quy định số lượng chức danh, hệ số phụ cấp sinh hoạt phí đối cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
93/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc phê chuẩn bổ sung mới 21 danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; của Nghị quyết số: 75/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
92/2008/NQ-HĐND 11/12/2008"Về bổ sung Nghị quyết số: 47/2007/NQ-HĐND Ngày 25/01/2007 “phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”
91/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc sửa đổi tiết 3 mục 1 và mục 2 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 7/2006/NQ-HĐND ngày 13/07/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá II "về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương, giai đoạn 2007 - 2010 "
89/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
88/2008/NQ-HĐND11/12/2008Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
51/1993/NQ.HĐN26/10/1993Về Dân số và kế hoạch hóa gia đình.