Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
125/NQ-HĐND09/07/2010Về việc sử dụng các nguồn vượt thu để thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
124/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
120/NQ-HĐND09/07/2010V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết KT-XH, QP-AN năm 2010
121/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phê chuẩn mức thu phí, chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
122/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
123/NQ-HĐND09/07/2010Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các đơn vị tỉnh Vĩnh Long
119/2009/NQ-HĐND12/10/2009về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2010.
118//NQ-HĐND12/10/2009Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2010
117/2009/NQ-HĐND12/10/2009thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.
116/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc điều chỉnh Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND, ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản I phụ lục kèm theo Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND, ngày 16/02/2006 về quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường về công tác xã - tỉnh Vĩnh Long.
115/2009/NQ-HĐND12/10/2009quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm.
114/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2010.
113/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc điều chỉnh danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2010 - 2011 và danh mục công trình 2012.
112/2009/NQ-HĐND12/10/2009Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
111/2009/NQ-HĐND12/10/2009về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND, ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
110/2009/NQ-HĐND12/10/2009Về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2010, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2010, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010.
107/2009/NQ-HĐND12/10/2009V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2010
109/2009/NQ-HĐND12/10/2009V/v phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2008
108/2009/NQ-HĐND12/10/2009Mức thu lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh VL
106/2009/NQ-HĐND07/09/2009Về cây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020