Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
150/NQ-HĐND15/03/2011V/v phân bổ biên chế công chức và bổ sung biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2011
149/2011/NQ-HĐND15/03/2011Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND Về quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người họat động không chuyên trách ở Xã -Phường -Thị trấn và Ấp Khóm
139/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2007/ND.HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
147/NQ-HĐND10/12/2010V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Long , khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011
145/NQ-HĐND10/12/2010Về chương trình họat động giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2011
144/NQ-HĐND10/12/2010V/v chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2011
143/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v quy định một số chế độ , định mức chi tiêu tài chính phục vụ họat động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Long
142/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v tổng biên chế sự nghiệp năm 2011
141/NQ-HĐND10/12/2010V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện Tam Bình, Trà Ôn và Bình Minh
140/2010/NQ-HĐND10/12/2010Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
138/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh họat trên địa bàn tỉnh
137/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
136/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/NQ-HĐND10/12/2010V/v dự tóan NSNN ; phương án pâhn bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2011; kế họach vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011
134/2010/NQ-HĐND10/12/2010Ban hành các nguyên tắc , tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đọan 2011-2015
133/2010/NQ-HĐND10/12/2010Phê chuẩn định mức phân bổ dự tóan chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đọan 2011-2015
132/2010/NQ-HĐND10/12/2010Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chínhq uyền địa phương, ổn định từ năm 2011-2015
131/NQ-HĐND10/12/2010V/v phê chuẩn quyết tóan thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết tóan chi ngân sách địa phương năm 2009
130/2010/NQ-HĐND10/12/2010V/v thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2011
126/2010/NQ-HĐND09/07/2010Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2010 – 2011.