Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
134/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
98/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
101/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn có huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên không có hưởng chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
100/2014/NQ-HĐND11/07/2014Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014
99/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014 – 2020
97/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
96/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
95/2014/NQ-HĐND11/07/2014Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm
94/2014/NQ-HĐND11/07/2014Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về phí.
93/2014/NQ-HĐND11/07/2014Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, năm học 2014-2015
13 /2014/QĐ-UBND15/07/2014Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12 /CT-UBND13/08/2014Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015
79/2013/NQ-HĐND05/12/2013Về Quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - Kế hoạch hóa gia đình, kiêm cộng tác viên phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
78/2013/NQ-HĐND05/12/2013Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
74/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.
73/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
71/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
66/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015
65/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về bổ sung điểm a, khỏan 4 điều 1 của Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
63/2013/NQ-HĐND11/07/2013Về quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.