Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
10/2004/NQ.HĐND K729/12/2004V/v phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2005,phương án phân bổ ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2005
11/2004/NQ.HĐND K729/12/2004Phê chuẩn về việc tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thị thuộc tỉnh Vĩnh Long
12/2004/NQ.HĐND K729/12/2004Phê chuẩn về việc tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thị thuộc tỉnh Vĩnh Long
13/2004/NQ.HĐND K729/12/2004Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2005
14/2004/NQ.HĐND K729/12/2004VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2005
19/2005/NQ.HĐND k714/07/2005Về việc phê duyệt chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp
20/2005/NQ.HĐND14/07/2005Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và vốn đầu tư phát triển năm 2006
18/2005/NQ.HĐNDK7 14/07/2005Về việc phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh
16/2005/HĐND.K714/07/2005Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004
15/2005/NQ.HĐNDK714/07/2005V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2005
17/2005/NQ-HĐNDK714/07/2005V/v điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số: 52/2003/NQ-HĐND K6, ngày 18 tháng 12 năm 2003 của HÐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2004-2006
87/NQ-HĐND05/08/2008Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
35/2003/NQ.HĐND K609/01/2003Về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2003.
38/2003/NQ.HĐND K6 09/01/2003Về Điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2001 - 2010.
37/2003/NQ.HĐND K609/01/2003V/v Phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
36/2003/NQ.HĐND K6 09/01/2003Về Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2003.
39/2003/NQ.HĐND K609/01/2003Về Phê duyệt mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh.
86/NQ-HĐND05/08/2008Về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
85/NQ-HĐND05/08/2008Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
84/NQ-HĐND05/08/2008Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009