Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
48/2003/NQ.HĐND K618/12/2003Về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2004
47/2003/NQ.HĐND K6 27/06/2003V/v Điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2003.
46/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt tạm ứng 30% quỹ dự trữ tài chính địa phương, chi cho giải toả đền bù khu công nghiệp Hòa Phú.
45/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt danh mục và mức thu một số loại phí thuộc thẫm quyền HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
44/2003/NQ.HĐND K627/06/2003V/v Phê duyệt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa Ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định từ năm 2004 - 2006.
43/2003/NQ.HĐND K627/06/2003Về Phê duyệt quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2002.
42/2003/NQ.HĐND K627/06/2003V/v Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2003.
41/2003/NQ.HĐND K609/01/2003V/v Sửa đổi điều II của Nghị quyết số 15/2001/NQ.HĐND ngày 26/8/2001 của Hội đồng Nhân dân khóa VI.
40/2003/NQ.HĐND K609/01/2003V/v Bỏ phụ thu tiền điện.
43/2006/NQ.HĐND14/12/2006Phê chuẩn bổ sung Nghị quyết số: 37/2006/NQ.HĐND ngày 13/07/2006 "về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010
63/NQ-HĐND07/12/2007Nghị quyết phê chuẩn bảng giá đất 2008
01/2004/NQ-HĐND K724/05/2004Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
02/2004/NQ-HĐND K724/05/2004Về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
03/2004/NQ-HĐND K724/05/2004Về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã Vĩnh Long (thành phố đô thị loại III) đến năm 2020
04/2004/NQ.HĐND K716/07/2004V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, An ninh quốc phòng năm 2004
05/2004/NQ.HĐND K716/07/2004Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2003
06/2004/NQ.HĐND K716/07/2004Về việc Ban hành Quy trình kỳ họp và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
07/2004/NQ.HĐND K716/07/2004Về việc phê chuẩn chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
08/2004/NQ.HĐND K716/07/2004Về việc phê chuẩn số lượng và chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm
09/2004/NQ.HĐND K729/12/2004Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng năm 2005