Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 278 / 14 trang
170/2016/NQ-HĐND12/04/2016Quy định tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
167/2015/NQ-HĐND11/12/2015Sửa đổi điểm b,khoản 2,điều 1 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10
166/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015 của Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011, Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 và Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về việc phê duyệt danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2011-2015
164/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về việc Quy định mức thu phí scan (quét) các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
163/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 13 (bất thường) về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
161/2015/NQ-HĐND11/12/2015Quy định kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
160/2015/NQ-HĐND11/12/2015Quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
159/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
158/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 – 2020
157/2015/NQ-HĐND10/12/2015Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
155/2015/NQ-HĐND10/12/2015Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HÐND
154/2015/NQ-HĐND10/12/2015Về việc quy định đối tượng và mức chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu của UBND tỉnh Vĩnh Long
153/2015/NQ-HĐND10/12/2015Miễn học phí đối với học viên thuộc diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh học chương trình giáo dục thường xuyên, năm học 2015 - 2016
145/2015/NQ-HĐND07/07/2015Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
142/2015/NQ-HĐND07/07/2015Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, tung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2015-2016
140/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
138/2015/NQ-HĐND16/06/2015Ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
137/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v trích 5% nguồn thu xổ số kiến thiết để chi đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh
136/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long